StoryEditorOCM
SlikarstvoVELIKAN UMJETNOSTI

Prvih 70 godina Kuzme Kovačića. Prisjećamo se njegovih vrhunskih djela koji su rađeni kao da su vođeni božanskom rukom

Piše Siniša Vuković
3. kolovoza 2022. - 12:37

Nisam stručnjak za kipove, ali jesam za emociju…

Baš iz pozicije te emocije i hoću prozboriti o onome nečemu što osjećam, a što mi hodom školovanja možda i nije bilo dostatno ubrizgano u obligatno stanje znanja. Naučenost usput, reklo bi se…

Emociju kipara osjećam kroz kip, pa i skulpturu, tako da iskustvom ćutilnosti vlastite kože – naročito onim ježurima što se u bradavičastim prilikama momentalnošću od prilike do prilike znaju miješati s dlakama na rukama – mogu doprijeti do onih nekih inih sentimenata što su nam zajednički na putu riječi, slike i tona: na putu literature, likovnosti i glazbe.

Eto, s tog vidikovca, iz oka gledatelja i poštovatelja kiparstva želim ovdje – u povodu njegovog 70. rođendana – notirati dvije o nekim radovima jednog od naših najvećih kipara: Hvaranina Kuzme Kovačića…

image

Vratnice hvarske katedrale Goran Vranić

Goran Vranić

Vidio sam in vivo mnoge javno izložene Kovačićeve kipove i spomenike. Pomogla mi je u tome i znatiželja naspram svekolikim povijestima umjetnostî, ne samo onoj likovnoj, koja mi je i najudaljenija; i koju hotimičnim neznanjem držim podalje od sebe na distanci, ne bih li se i nadalje mogao diviti umjetničkoj umješnosti kiparskoga i poziva i zanata. Ali, kad sam stao listati stranice darovane mi monografije što ju je o ovom čudesnom kiparu napisao Milan Bešlić, stao sam listati i listati… Stao sam listati, bez – stati…

Puno je postaja u tom listanju, u tom letenju i preletavanju ponad stranicâ s famozno učinjenim i kreativno oprostorenim likovnim pjesmama. Da, baš likovnim pjesmama… Zastat ću nad nekoliko njih što su se poput čavla zabole u me, a da me pritom nisu zaboljele. I na tom sam im zabadanju preiskreno zahvalan, kao i na bezbolju pri samom zabodu.

Skulptura Vratnice hvarske katedrale čudesni su brončani kaleidoskop sa zlatnim sjajem, gotovo stripovski likovni sonetni vijenac u kojem se sriču i teme i motivi, i glende i mitovi. I oni pučki, profani, i oni kršćanski, sakralni. U tome se očitovala ona i sirova i surova iskonska snaga što vulkanskom orgazmičnošću uskisava i uskrisava se odnekud dolje iz profunde Zemlje i koja se, poput ribe u mreži peškadura, zahvaćena vještom rukom umjetnika profilirala do u furioznu epopeju vrhunaravnog umijeća rođenog demijurga…

image

Raspelo na vratnicama hvarske katedrale

Goran Vranić

Dihotomija Gospa – Isukrst, antropomorfna su i kopula i kupola ove u isti mah i duboke i visoke baštinske potke, u kojoj se poput relacije mati – sin demonstriraju i likvidni element mora s barkama i ribama, kao i tvarni element zemlje s vinovom lozom i vinom… Kao da nam se pred očima listaju slike i prizori iz romana Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka… Kovačićeve Vratnice hvarske katedrale su, eo ipso, ulančane brončane pjesme i referenti: i oni maritimni, kao i oni telurni… I, iz tog locusa zavičajnosti rodila se i ideja nacionalnog nam kovanog novca – kune – što je dugo bila u opticaju u Republici Hrvatskoj, sve do uvođenja eura, a na čijim naličjima nalaze se baš riba, vrstom tuna, zatim kukuruz, vinova loza… Sve biblijski elementi. I dalmatinski. Dobro, i duhan je nekoć bio dominantan u kontinentalnim krajevima Dalmacije, i slavuji tamo cvrkućući pjevaju, a kuna je ionako prisutna podjednako na kopnu, baš kao i na otocima.

Skulptura Posljednja večera peristil je tijelâ mješte stupovlja… Ovo fenomenalno djelo i formom i idejom i dometom artističkog ostvaraja posve tijesno korespondira s istorodnim čudom Zdenac života Ivana Meštrovića. Pretpostavka je kako je društvo pri Posljednjoj večeri u cenakulumu sjedilo za uobičajenim, pravokutnim drvenim stolom – što nam je dodatno bio namro i Leonardo da Vinci u svojoj antologijskoj slici – ali je zapravo sasvim nepoznato kako su zaista Isukrst i duzina njegovih apostola bili poredani uokolo trpeze u večeralištu pri zadnjim zajedničkim zalogajima. Bit će najprije da je Isukrst sa svojim učenicima – sjedio na podu… Otuda i krug…(?)

No, Dalmatinac i Mediteranac Kuzma Kovačić – a, Mediteran je i Sveta zemlja: i onda i danas – u svojoj je umjetničkoj ekranizaciji vidio Posljednju večeru kroz rakurs vlastitog indigenata, kroz prizmu običajnika dalmatinskog mediteranstva: dakle, za stolom u konobi. Otuda i kružna kompozicija oblog stola u betuli ili oštariji. Kao u klapi, kad se pjeva… Isukrst je usidrenošću usredišten, percepcijom izdvojen i markiran – za glavu viši od sviju – a ostatak učeničke družbe posjeden je okolo s identičnim kapama na glavama. Impostaciji skulpture konsonantnost ravnoteže održava preko puta Isukrstu disonantno postavljen lik bez kape: jedini lik bez ičega na glavi, jedini lik s vidljivom kosom na sljemenu tjemena… To je Juda! Jedini drugačiji od svih. Jedini – izdajnik…

image

Ribolov - detalj s vratnica hvarske katedrale

Goran Vranić

Skulptura Spomenik procesiji ‘Za križen’ i križonoši u Jelsi ostenzorij je kiparskog dara, pokaznica iliti monstranca u kojoj je fiktivna hostija zapravo stvarna kost svakog od bivših i blagopočivših križonošâ

što sudjelovahu u toj dičnoj i dinamičnoj polumilenijskoj procesiji. Pa, kao što se ta skupna hodnja odvija noću s Velikog četvrtka na Veliki petak duž hvarskoga heksapolisa, od jednog mjesta do drugog, od trećeg do četvrtog i od petog do šestog, kad ništa se ne vidi jerbo noć je; tako se ne vidi ni ona hostija od kosti u ovoj čudesnoj Kovačićevoj artističkoj tvorevini, ovom brončanom Svetotajstvu što dočekuje noćobdijske hodočasnike u pokorničkom koračanju kad se oni dolibe do na Pjacu, do pred župsku crkvu u Jelsi došavši s puta od sinoć jutros sve u rasvanuće…

Sličan, skoro blizanački pretisak ove skulpture Kuzma je postigao u posve disparatnom materijalu, u radu Čudo u košnici, izvedenom u drvu i pčelinjem vosku u boji staroga zlata…

Skulptura Sedan smartnih grihov idealno korespondira sa Sedam pokorničkih psalama… Prikazani su u obliku kartonskih kutija što podsjećaju na kofere. To, možda, predstavlja putovanje kroz život, a možda i život u putovanju: od rođenja do smrti, od muke do spasenja…?

Kakogod bilo, umjetnik je sedam kutija iskoristio u sedam njihovih različitih javljanja, gdje su one i polegnute i uspravljene, i zgužvane i špagom svezane, i šuplje i skroz rastavljene skoro do u formu križa. Obično se dijelovi materijala spajaju kako bi se stvorio križ, ovdje se cjelina raskopava da bi se do njega došlo…

Skulptura Evo se more znoji krvavim znojem domišljata je ideja okiparenoga mora, i omorenoga kiparstva, što neraskidivo korespondira sa stihom Jakše Fiamenga: ‘Malo moje more, nasukano u me’… I, samim tim, ovim je činom oivičeno, makar i lirskim potezom zvuka pera, naša cijela Hvarska biskupija što ju je sad već biskup u miru, msgr. Slobodan Štambuk, odmilice bio prozvao Bračko-hvarsko-viškom: Vuković (Brač), Kovačić (Hvar) i Fiamengo (Vis). More je od Fiamenga učinilo najmorskijega pjesnika i, analogno tome, to isto more od Kovačića je stvorilo najmaritimnijega kipara. Ako ga i nije eksplicitno prikazao u ‘krvavom znoju’ iz Getsemanskog vrta, ili u Oltaru domovine na Medvednici nad Zagrebom, Kuzma ga je donio indirektno; dovršivši i zaokruživši ono što je more otpočelo, recimo oblutak, ter obojivši ono što je more privelo i iznijelo na žal ili do pod škrapu: primjerice, komad drva što i nije baš bez forme i što nije lišen neke vrste nijemoga govorenja.

image
Goran Vranić

Zanimljiva je ovo, trombocitno kvadratasta i bojom krvolika rukotvorina od poliestera i stakla.

Skulptura Oltar domovine svojom ukopanošću u tlo ipak lebdi nada glavnim gradom, na Medvednici, metropolski se posve sva u raskošju nadvisujući povrh cijele domovine. Ingeniozan je to kiparski ostvaraj što kockastim volumenom oprostoruje kvadratičnu površinost nacionalnoga grba. Tvoriva, kojima se autor bio poslužio u slaganju ove kompozicije sa živom dinamičnom konfiguracijom, jesu ‘kamen, staklo, zemlja, vatra’ – kako navodi sâm kipar – upravo su ona tvoriva što najizravnije korespondiraju s Empedoklovim praelementima: vatra, zemlja, zrak i voda.

U Kuzme je staklo, ustvari, one plave staklene kocke su voda (u naravi more), a kamen je i kamen, ali i zrak što se nalazi između isklesanih kocaka raspoređenih u prostoru. Među kockama je i zemlja, baš kao i vatra što gori poput ‘vječnog svjetla’ u crkvi…

Skulptura Oltar hvarske katedrale subalterno je kiparsko djelo, budući da mu je primarna percepcija u ležećem kubusu crkvenog oltara, žrtvenika, što se više doživljava kao eklezijski inventar, a tek onda – u oku pomnijega i znatiželjnijeg promatrača – kao artistička siga koja svojom važnošću i vrijednošću doprinosi ukupnosti vizibilnog dojma interijera otočke prvostolnice.

A, baš samu ‘otočnost’ u ovom radu dodatno verificiraju klesadurske intervencije nanesene udarcima čekićem i macolom u dlijeto i puntalur, čiji tragovi i otisci, biljezi i friževi odaju originalni dokument i njegovu testamentarnu validnost i zapamćenje.

Jerbo, kontrolirani i hotimični timbar u kamenu osvjedočenje je dalmatinske ruke i formule njezinog djelovanja: u jednoj je ruci metalna alatka, u drugoj je drvena drška s kovinom na sebi… Rezultanta je, u konkretnom slučaju, pored svih onih podrazumljivih križastih i oblikovnih komparserija: rupičastost što podsjeća na ponikve i prstace u njima, odnosno litoral zavičaja u rezoluciji najviše svoje prepoznatljivosti. I, time Kuzma zažarenom zaraženošću samo potvrđuje svoju esencijalnu pripadnost ambijentu i zavičaju, elementu mora i tvarnosti vapnenca što ga nekovrsnim epihorskim verigama i negvama, anelima i cimama poput galijota spućuje uza svijet i prostor njegovog djeda ribara po kojem mu je nadjenuto ime, i, koji mu je cokulom utabao azimut puta koraka i provom zasjekao kurs brazde plovidbe…

image

Posljednja večera - skulptura u Rami, u BiH

Goran Vranić

Kip pape Ivana Pavla II., postavljen u bračkim Selcima, naglašava spomenutu škojarsku komponentu. Oltar hvarske katedrale učinjen je od otočkoga kamena ‘Dračevica’, ubranog na zapadnom dijelu Brača pored istoimenog naselja, dok je spomenuti Papa isklesan iz kamena, kako je već rečeno, imenom ‘Glave’, iskopan u petradi ni dva kilometra daljine od mjesta na kojem se danas kip nalazi: o boku selačke župne crkve Krista Kralja.

Glatki mir s nabrekle muskulature na kipu Ivana Meštrovića, kod Kovačića je kovitlac izrezanog nemira i vibrantnost na površini tijela… Meštrović od materijala čini žive ljude, a čini se da to čini i Kuzma…

Valja pogledati njegove izvedbe kipova i fra Pavlu Vučkoviću u Sinju, i svetom Iliji u Stolcu, i svetom Kristoforu u Rabu i Gojku Šušku u Širokom Brijegu.

Kipar obično, oduzimanjem materijala, redukcijom stvara umjetničko djelo, a Kuzma – osobito kad rabi materijal drva – skulpturu čini i nadopunjava naknadnim dodavanjem: recimo zabijanjem gvozdenih čavala ili čak injektiranjem drvenih šiljaka… Puno je njegovih radova s takvim interpolacijama izvedeno. Neka bude spomenuto Drvo slavno, pa i onaj moćni rad antologijske snage – Velegorko. I skulptura Melankolija sv. Tome Apostola opet je neka vrsta čavla, zapravo čavletine, zabijene u tlo i savijene oko sebe same; upravo onako kako je i prst nevjernog Tome bio zaboden u rane Isukrstove: i onu kroza dlan, kao i onu među rebrima.

Skulptura je statična, i, ne vibrira samo u slijepca pored zdravih očiju. S tim uvjerenjem valja upraviti vlastite zjenice i prema djelu Lux ecce surgit aurea (Gle, zlatno svjetlo izlazi). Ovdje je kipar doista pjesnik: himan iz časoslova preobrazio je u zlaćanu drvenu Vučedolsku golubicu, u lastavicu Vukovara…

image

Isus u skulpturi Posljednje večere

Goran Vranić

***

I, onako kako je Ranko Marinković ovjekovječio ruke u svojoj antologijskoj noveli, jednako je tako Kuzma Kovačić svojim rukama antologijskim činio ruke drugih (treba obratiti pažnju kako izgledaju ruke na Kovačićevim kipovima). To je ta Kuzmina: ruka Boga u ruci kipa…

Kuzma je Ranko u likovnosti, Ranko je Kuzma u književnosti. A umjetnost, umjetnost je, ionako, sposobnost Boga da nam se javi posredstvom čovjeka…

Kuzma Kovačić prihvatio je prosidbu vlastitog otoka, zavičajnoga Hvara, koji kao da je k njemu uputio riječi što ih je onaj mladenac bio uputio mladenki u starozavjetnoj Pjesmi nad pjesmama: ‘Pone me ut signaculum super cor tuum’; iliti: ‘Stavi me kao znak na srce’; ilitiga po moju selašku: ‘Metni me kako sinjal na srce svoje’ (Pj 8,6). Vjenčao se Kuzma sa svojim otokom u svakom njegovom detalju: u rasponu od dalmatinizma preko adrijatizma do mediteranizma in toto.

Gledajući u anfas ikoji Kovačićev spomenik čovjeku, čujem u njemu neku od simfonija Gustava Mahlera: već prema tome koji je u spomenik utisnuti čovjek… Odrastajući u život i, tražeći svojega životodajnog

svjetla ne bi li ga preobrazio u svoju vlastitu luč, Mahler je česte smrti – mučne i preko reda smrti svojih najbližih – ozvučio ruševnim akordima i slomljenim melodijama u svojim simfonijama. Otuda u njima onoliko rekvijemskih odjeka i boja puhačkog orkestra s eufoničnom oplatom marcia funebre, suzvuka tuge i udaraca perkusionističkih glazbala raspoređenih među akoladama što limenih što drvenih instrumenata, kojima ton ovisi o zraku i dahu muzičara čiji je pisak ili bokin oslonjen na ili uronjen u usne puhača.

Baš stoga mi pojedini kipovi Kuzme Kovačića, one figuracije cijelih ljudskih obličja, izgledaju upravo onako kako mi zvuče Mahlerove simfonije. Sve odreda imaju u sebi ugrađenu jaku rekvijemsku komponentu, nekovrsno mrtvaštvo: i one simfonije i ovi kipovi. Ono što je u Austrijanca funeralni udarac u zvono ili gong, u timpan ili veliki bubanj gran cassa, u Dalmatinca je to nemiran reljef ispresijecan žljebovima i usjeklinama, porezotinama i friževima. I friževi i križevi ugrizeni su u površinu kože od bronce ospomeničenoga odličnika gledanog iz Kuzminog oka: neka se vidi izvanka i friž od života, i križ njegovog vjerovanja iznutra.

I, dok se iz svake Mahlerove partiture čuju pogrebna brecanja i akordski kolorit u bojama limenih instrumenata, na Kovačićevim kipovima vidi se točna i ozelenjena mrtvačkost svakoga od onih koji su prikazani i učinjeni. Tako su jedino i uvjerljivi. Jerbo, svi su mrtvi. A, žive u kipu Kuzme. Mrtvo žive… I to je možda precizna razlika između umjetnosti i pûke fotografije. (Dobro, i fotografija zna biti umjetnost, ali aparat mora biti u ruci meštra…)

image

Spomenik Procesiji za križem

Kuzma veličanstveno prikazuje mrtvoga Franju Tuđmana i Gojka Šuška: njima se na tijelima vidi djelovanje procesa smrti. Ističem ovo kao najdublji kompliment! Živima se, ionako, ne podižu spomenici… Živoga je, iznimno, Kuzma modelirao jedino ondašnjeg papu Ivana Pavla II., danas, rečeno je, sveca. I, te su i linije i površine čiste, bez nemira i nervoze u potezu. Anticipirao mu je umjetnik kanonicitet… A, takvim je učinio i bivšeg nadbiskupa, sada blaženika Alojzija Stepinca, kao i subrata mu u blaženstvu Ivana Merza. Njihove su figuracije porculanski glatke, učinjene milovanjem, a ne često nužnim kiparskim šamarom kad se nanosi novi sloj mokre gline: na obraz ili na stegno, svejedno…

Eto, zato mi Kuzmine skulpture sliče na Mahlerove simfonije. I još nešto, kad smo već kod glazbe: samo se genijalno djelo može izdirigirati napamet, bez partiture. To nije stvar memorije, to je stvar duhovnosti. (Nisam rekao religije!) Ili, samo genijalac može simfoniju ili operu izdirigirati zatvorenim očima, bez kajdanke s notarijem pred sobom. Nije to pojava nastala uslijed vježbe ili pokusa, to je pojava duha… Takve su i skulpture Kuzme Kovačića: materijalne su, vizibilne i taktilne, a učinjene su i sazdane od duha… Od tog zaista (s)tvarnog materijala postojanosti, od trajajućeg elementa što prkosi izgubljenju. Tako se vide, čuju i razumiju – skulpture od Kuzme, Kuzmini kipovi…

Zaista, zaista kažem vam – jerbo sam to i vidio i oćutio – Kuzma Kovačić cijelom je dušom i posvećen kiparstvu i kiparstvom on je posvećen…

Kozmički i kuzmički: Kovačić…

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
04. lipanj 2023 10:14